Διοίκηση του Τμήματος

 

ΓΕΝΙΚΑ

Τα όργανα Διοίκησης του Γενικού Τμήματος Φυσικής, Χημείας & Τεχνολογίας Υλικών σύμφωνα με τους Νόμους 1404/83 και 2621/98 είναι η Γενική Συνέλευση, το Συμβούλιο του Τμήματος και ο Προϊστάμενος.

Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από μέλη ΕΠ όλων των βαθμίδων, οι οποίοι ανήκουν στους δύο τομείς του Τμήματος, εκπροσώπους των φοιτητών ίσους προς το 40% των μελών ΕΠ της Γεν. Συνέλευσης.

Το Συμβούλιο αποτελείται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος, τους Υπευθύνους των δύο Τομέων, ένα εκπρόσωπο των φοιτητών και έναν εκπρόσωπο Ε.Τ.Π./Τ.Ε., εφόσον συζητούνται θέματα που αφορούν μέλη του Ε.Τ.Π.. Ειδικότερα το Συμβούλιο:

  1. Συντονίζει τα εκπαιδευτικά και διοικητικά θέματα του τμή­ματος.
  2. Αποφασίζει την κατανομή των πιστώσεων στις διάφορες δραστηριότητες του Τμήματος και την κατανομή των κενών θέσεων Ε.Π. ή Ε.Ε.Π. κατά Τομέα και κατά βαθμίδες Ε.Π., σύμφωνα με τις ανάγκες του Τμήματος. Κατά την κατανομή καθορίζονται τα γνω­στικά αντικείμενα των κενών θέσεων, οι τίτλοι των μαθημάτων που ανήκουν σε αυτά, στο πλαίσιο πλήρους ωραρίου απασχόλησης του Ε.Π., καθώς και οι τίτλοι των λοιπών μαθημάτων των Τομέων.
  3. Υποβάλλει, διαμέσου της σχολής, στο συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. προτάσεις για δημιουργία νέων θέσεων Ε.Π., Ε.Ε.Π. ή Ε.Τ.Π.
  4. Έχει πειθαρχική δικαιοδοσία, σύμφωνα με τις οικείες διατά­ξεις.
  5. Αποφασίζει για όλες τις ατομικές διοικητικές υποθέσεις των σπουδαστών ως και την τοποθέτηση του Ε.Τ.Π.
  6. Ασκεί όσες αρμοδιότητες της του αναθέτει η Γ.Σ. με ειδική απόφαση της.
  7. Συντάσσει εκθέσεις κρίσης για όλα τα μέλη του Ε.Π. και Ε.Ε.Π. του τμήματος.

Ο Προϊστάμενος συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος, καταρτίζει την ημερήσια διάταξή τους και προεδρεύει στις εργασίες τους. Εισηγείται στα ανωτέρω συλλογικά όργανα για τα διάφορα θέματα της αρμοδιότητάς τους, τηρεί μητρώα δραστηριότητας των μελών ΕΠ, μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεών τους, συγκροτεί επιτροπές για διάφορα θέματα και προΐσταται της Γραμματείας του Τμήματος. Τέλος, ο Προϊστάμενος εκπροσωπεί το Τμήμα στο Συμβούλιο της Σχολής.

Από το 1983 το Γενικό Τμήμα Φυσικής Χημείας & Τεχνολογίας Υλικών, σύμφωνα με το Νόμο 1404/83, αποτελείται από δύο Τομείς:

Α. ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
Β. ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

Προϊστάμενος

Βάττης Δημήτριος, Καθηγητής
Τηλ. 210 5385319
E-mail: dvat@teiath.gr

Αναπληρωτής Προϊστάμενος

Βαμβακάς Ιωάννης, Καθηγητής
Τηλ. 210 5385319
E-mail:

Υπεύθυνος Τομέα Χημείας & Τεχνολογίας Υλικών

Μηναδάκης Χρήστος, Καθηγητής
Τηλ. 210 5385329

Υπεύθυνος Τομέα Φυσικής

Βαμβακάς Ιωάννης, Καθηγητής
Τηλ. 210 5385319
E-mail:

Εκπρόσωπος Ε.Τ.Π. / Τ.Ε.:

Εκπρόσωπος φοιτητών:

Περισσότερες πληροφορίες για τη διοικητική δομή, την οργάνωση και τα προγράμματα σπουδών δίνονται στον ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ του τμήματος.