Γενικά

 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το γενικό τμήμα, από θεσμική πλευρά, δημιουργήθηκε με τον νόμο 1404|83, όπως συνέβη με όλα τα γενικά τμήματα των ΤΕΙ. Μια από τις ουσιαστικές σκέψεις για την ίδρυση αυτών των τμημάτων ήταν λόγοι οικονομίας στην παροχή εργαστηριακής άσκησης των σπουδαστών σε πολλά τμήματα συγχρόνως. Αν και το τμήμα θεσμικά παρουσιάζεται ως ανεξάρτητη εκπαιδευτική οντότητα μετά τον 1404, σημαντικό μέρος της υλικοτεχνικής υποδομής του υπήρχε από την εποχή των ΚΑΤΕ και αργότερα των ΚΑΤΕΕ.

Μετά το 1984, αφενός μεν ιδρύεται το Γενικό τμήμα, και εντάσσεται στην Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, αφετέρου χωρίζονται τα διδασκόμενα μαθήματα σε δύο ομάδες, της Φυσικής και της Χημείας & Τεχνολογίας Υλικών. Παράλληλα αυξάνονται και βελτιώνονται οι εργαστηριακοί χώροι.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό αποτελείται από 15 εκπαιδευτικούς, Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές, επίκουρους Καθηγητές και Καθηγητές εφαρμογών. Στο Τμήμα υπηρετούν δύο μέλη Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού, μία Τεχνικός Εργαστηρίων και μία γραμματέας. Στο Τμήμα εργάζεται επίσης ικανός αριθμός έκτακτων εκπαιδευτικών, όλων των βαθμίδων και συναφών ειδικοτήτων. Το προσωπικό αυτό, μόνιμο και έκτακτο, είναι ενταγμένο σε δύο Τομείς, τον Τομέα της Φυσικής και τον Τομέα της  Χημείας & Τεχνολογίας Υλικών.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Το Γενικό Τμήμα ανταποκρίνεται στις διδακτικές ανάγκες δεκαεπτά (17) Τμημάτων ειδικότητας, όπου διδάσκονται περίπου πενήντα πέντε (55) διαφορετικά αντικείμενα Φυσικής και άλλα τόσα Χημείας. Διαθέτει οκτώ εργαστηριακούς χώρους από τους οποίους οι έξι έχουν εμβαδό περί τα 100 τ.μ. έκαστος.

Εκτός από την εκπαιδευτική δραστηριότητα, το συγγραφικό έργο των μελών του Ε.Π. είναι σημαντικό κατά την τελευταία εξαετία. Έχουν εκδοθεί δεκατρείς (15) τίτλοι βιβλίων στο εμπόριο, οι οποίοι μοιράζονται και στους φοιτητές των ΤΕΙ. 'Έχουν υποβληθεί και εγκριθεί έξι (6) ερευνητικά προγράμματα, ενώ υπάρχουν ερευνητικές συνεργασίες του προσωπικού με ερευνητικά κέντρα και πανεπιστημιακούς χώρους.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Στον τομέα των μεταπτυχιακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, το Γενικό Τμήμα έχει προχωρήσει σε υπογραφή πρωτοκόλλων συνεργασίας με δύο (2) Αγγλικά Πανεπιστήμια, όπου πραγματοποιούνται και λειτουργούν αντίστοιχα μεταπτυχιακά προγράμματα στον Τομέα της Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και του Ποιοτικού Ελέγχου.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Στην αρχή τα εργαστήρια Φυσικής αποτελούνταν από δύο χώρους, τα σημερινά εργαστήρια Ι και ΙΙ, και της Χημείας από ένα χώρο, το σημερινό εργαστήριο Φυσικής ΙΙΙ. Από το 1997 και μετά διαμορφώθηκαν οι ισόγειοι χώροι του κτιρίου Α σε εργαστήρια Χημείας, εξοπλίστηκαν εξαρχής με την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή και τα εργαστήρια Φυσικής επεκταθήκαν και στο παλαιό εργαστήριο Χημείας, στο οποίο σήμερα στεγάζεται το εργαστήριο Οπτοηλεκτρονικής και Laser (εργαστήριο Φυσικής III).

Το συγκρότημα των Εργαστηρίων Χημείας αποτελείται από παρασκευαστήριο, αποθήκη αντιδραστηρίων και δύο εργαστήρια, το ένα για ασκήσεις Ανόργανης Χημείας και το άλλο για ασκήσεις Οργανικής Χημείας.

Από το 1992 εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών άρχισε να λειτουργεί στους χώρους της ΣΤΕΦ, ενώ ιδρύθηκε και μικρό νέο ερευνητικό εργαστήριο. Μετά από το σεισμό του 1999 το εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών ανακαινίσθηκε πλήρως και εξοπλίσθηκε με νέους εργαστηριακούς πάγκους και απαγωγούς.