Πρόσβαση

Τα πειράματα απομακρυσμένης πρόσβασης είναι διαθέσιμα στους χρήστες χωρίς ν΄ απαιτείται σχετική κράτηση από μέρους τους. Επίσης, για την εκτέλεσή τους, δεν απαιτείται επιπρόσθετη εγκατάσταση λογισμικού.

Διαθέσιμος χρόνος

Ο χρόνος που διατίθεται στον κάθε χρήστη είναι 10΄. Στην περίπτωση που ο χρήστης τελειώσει την εργασία του νωρίτερα και εγκαταλείψει τη σελίδα, ο χρόνος μηδενίζεται και το πείραμα είναι έτοιμο να επιτρέψει στον επόμενο χρήστη την είσοδό του.