Σ.Ε.Υ.Π.

 

ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΩΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ
   
Ν/Α ΜΓΥ Ν/Α Ν/Α Α Δουκέλης Γ.

Περιγραφή του Μαθήματος

Μηχανική - Κινηματική – στατική – δυναμική υλικού σημείου, έργο – ενέργεια, κινηματική – δυναμική στερεού σημείου, χαρακτηριστικά της κίνησης, δυνάμεις (είδη δυνάμεων, ροπή δύναμης), ταλαντώσεις.Μηχανική – δυναμική των ρευστών. Κυματική – Ακουστική.

Θερμότητα - Θερμοκρασία, θερμότητα, θερμική διαστολή, διάδοση της θερμότητας με αγωγή – με μεταφορά, εσωτερική ενέργεια, θερμοδυναμικά αξιώματα, μεταφορά και διάδοση της θερμότητας, θερμική ισορροπία βιοσυστημάτων.

Οπτική - Το φως και το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα, ανάκλαση, σκέδαση, διάχυση και διάθλαση του φωτός, πόλωση του φωτός, υπεριώδης και υπέρυθρη περιοχή του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος, δοσιμετρία.

Ηλεκτρισμός - α) στατικός ηλεκτρισμός: αγωγοί – μονωτές, ηλεκτρικό πεδίο, ηλεκτρική ροή, δυναμικό, διαφορά δυναμικού, ηλεκτρική χωρητικότητα, πυκνωτές. β) δυναμικός ηλεκτρισμός: ένταση και πυκνότητα ηλεκτρικού ρεύματος, κίνηση φορτίων, συνεχές ρεύμα, εναλλασσόμενα ρεύματα, μεταβολή της ειδικής αντίστασης με τη θερμοκρασία, σύνδεση ηλεκτρικών πηγών – αντιστάσεων. γ) αγωγιμότητα υγρών: ηλεκτρολύτες, ηλεκτρόλυση, αγωγιμότητα των ηλεκτρολυτών, νόμοι της ηλεκτρόλυσης, ηλεκτρολυτικό δυναμικό.

Ηλεκτρομαγνητισμός - Μαγνητισμός, ιδιότητες του μαγνητικού πεδίου, μαγνητικές ιδιότητες της ύλης, μαγνητικά πεδία των ηλεκτρικών ρευμάτων, μαγνητική – ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, αυτεπαγωγή – ροπή, πηνία.

Εργαστήριο

 1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Σημαντικά ψηφία – Σφάλματα (Μέση τιμή – Απόλυτο & Σχετικό σφάλμα) – Γραφικές παραστάσεις

 2. ΘΕ - Θεωρητική άσκηση

 3. Μ7 - Μέτρηση γεωμετρικών μεγεθών με χρήση διαστημομέτρου, μικρομέτρου και σφαιρομέτρου

 4. Μ3 - Προσδιορισμός σταθεράς ελατηρίου

 5. H4 - Νόμος Ohm

 6. O2 - Διάθλαση μέσω οπτικού πρίσματος – Υπολογισμός δείκτη διάθλασης

 7. O4 - Υπολογισμός της εστιακής απόστασης f από τη γραμμική μεγέθυνση Μ.

 8. O9 - Φασματοσκόπιο

 9. O11 - Απορρόφηση φωτός από οπτικά διαφανή μέσα

 10. Θ1 - Προσδιορισμός του συντελεστή γραμμικής διαστολής

 11. Θ2 - Φαινόμενα ανταλλαγής θερμότητας

 12. O6 - Υπολογισμός της ισχύος συστήματος λεπτών φακών σε επαφή

 13. M2 - Μελέτη επιτάχυνσης της βαρύτητας – Απλό εκκρεμές

Επίσκεψη στη σελίδα των Εργαστηρίων για να κατεβάσετε τις Ασκήσεις >>

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΕΣ LASER
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΩΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ
   
Ν/Α ΜΓΥ Ν/Α Ν/Α Γ Σιανούδης Ι.

Περιγραφή του Μαθήματος

Γενικές Αρχές λειτουργίας των laser: σύγκριση με συμβατικές πηγές φωτός, εκπομπή και απορρόφηση της ακτινοβολίας, βασικές αρχές λειτουργίας, αυθόρμητη εκπομπή ακτινοβολίας εξαναγκασμένη εκπομπή και απορρόφηση σε παρουσία μονοχρωματικής ακτινοβολίας, αναστροφή πληθυσμού, οπτική ανάδραση.

Ειδικές συνθήκες λειτουργίας των laser: συντελεστής απολαβής, τρόποι ταλάντωσης, μέθοδοι διαμόρφωσης δέσμης laser, μεταβολή του Q ενός laser, λειτουργία laser με ένα τρόπο και μία συχνότητα.

Κατηγορίες laser: στερεών (Nd: Yag, Ρουμπινίου), υγρών (Dye laser), αερίων (HeNe, Co2), ημιαγωγών.

Μετρήσεις σε laser: κηλίδας, εστίασης κλπ.

Ασφάλεια laser: προστασία από ακτινοβολίες laser, μέτρα προστασίας, καθορισμός της ζώνης επικινδυνότητας, μέτρα ασφαλείας, ταξινόμηση κατά επικινδυνότητα σε σχέση με τα μάτια.

Οπτικές ιδιότητες της ακτινοβολίας laser σε σχέση με τους ιστούς: ανάκλαση, σκέδαση, μετάδοση, απορρόφηση.

Φαινόμενα που παρατηρούνται στους ιστούς με την κλιμάκωση της ακτινοβολίας laser: φωτοχημική δράση, θερμικά φαινόμενα, φαινόμενα ιονισμού – φωτοαποσύνθεση.

Εργαστήριο

Επίσκεψη στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου >>