Σ.Ε.Υ.Π.

 

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΦΥΣΙΚΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΩΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ
   
ΟΔΟ101 ΜΓΥ 3 (Θ) 5 Α Σκουρολιάκου Α.

Σκοπός και Στόχοι του Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των σπουδαστών στις γενικές φυσικές ιδιότητες των υλικών και στον έλεγχο της αξιοπιστίας πειραματικών μετρήσεων.

Περιγραφή του Μαθήματος

Μηχανική: Καταστάσεις της ύλης, διάκριση σε στερεά (κρυσταλλικά και άμορφα), υγρά και αέρια. Μοριακές δυνάμεις στα στερεά. Μηχανικές ιδιότητες των στερεών. Είδη καταπονήσεων, νόμος του Hook, διάγραμμα εφελκυσμού, Συμπιεστότητα. Σκληρότητα. Θερμικές τάσεις. Έννοια της ροπής αδρανείας. Μηχανικές ιδιότητες των υγρών. Ρευστά σε ισορροπία. Μονάδες πίεσης, αρχή Pascal και εφαρμογές της. Υδροστατική πίεση. Δυναμική των ρευστών. Παροχή, νόμος συνεχείας. Ιδανικά ρευστά και νόμος Bernoulli. Εφαρμογές. Πραγματικά ρευστά. Το ιξώδες και το κινηματικό ιξώδες. Είδη ροής (στρωτή και τυρβώδης) Αριθμός Reynolds. Εφαρμογές. Ιδιότητες μικρών ποσοτήτων υγρών. Επιφανειακή τάση, διαβροχή επιφανειών από υγρά και τριχοειδή φαινόμενα. Νόμος διάχυσης.

Θερμότητα : Θερμικές ιδιότητες της ύλης. Θερμική χωρητικότητα και ειδική θερμότητα. Μεταβολές καταστάσεων, λανθάνουσα θερμότητα. Διάγραμμα φάσεων. Μετάβαση φάσεων κραμάτων και διαλυμάτων. Ευτηξία. Θερμική διαστολή και θερμικές τάσεις. Νόμοι διάδοσης της θερμότητας. Εισαγωγή στη θερμοδυναμική. Νόμοι αερίων. Εσωτερική ενέργεια. Πρώτος νόμος. Θερμικές μηχανές. Δεύτερος νόμος. Εντροπία.

Οπτική και στοιχεία σύγχρονης Φυσικής: Η φύση του φωτός. Παραγωγή του φωτός από την ύλη. Η έννοια του χρώματος. Γενικές ιδιότητες laser. Βασικά χαρακτηριστικά των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, το φαινόμενο της περίθλασης του φωτός και οι ιδιότητες του laser. Αλληλεπίδραση του φωτός με την ύλη. Ανακλαστικότητα, διαφάνεια και απορροφητικότητα. Νόμος Kirchhoff. Φάσματα και φασματοσκοπία. Ακουστική: Ήχος. Ένταση ήχου. Δημιουργία στάσιμων κυμάτων. Ακουστότητα. Υπέρηχοι και εφαρμογές αυτών.