Σ.Ε.Υ.Π.

 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΩΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ
   
1021-1022 ΜΓΥ 2+2 5 Α Σιανούδης Ι.

Σκοπός και Στόχοι του Μαθήματος

Το μάθημα αποβλέπει: α) στη παροχή βασικών γνώσεων ιατρικής φυσικής με εντοπισμένο ενδιαφέρον στα βιολογικά συστήματα, οι οποίες είναι απαραίτητες για την κατανόηση και ερμηνεία φυσιολογικών φαινόμενων και διαδικασιών που συμβαίνουν στον άνθρωπο, β) στη παροχή εξειδικευμένων γνώσεων της φυσικής, επάνω στις οποίες βασίζονται σύγχρονες θεραπευτικές και διαγνωστικές μέθοδοι με εφαρμογές στην Ιατρική και στις επιστήμες υγείας, γ) γενικότερα, στην εξοικείωση του σπουδαστή με την σύγχρονη ιατρική τεχνολογία, στον ορθολογικό τρόπο σκέψης που παρέχει την δυνατότητα εκτίμησης μεγεθών και ποσοτήτων μέσα από απλούς υπολογισμούς που απορρέουν από απλές μετρήσεις και ασκήσεις υπολογισμών και δ) στην εξοικείωση του σπουδαστή με τις μετρήσεις και την πειραματική διαδικασία, στον τρόπο και στην μέθοδο επεξεργασίας, αξιολόγησης και παρουσίασης πειραματικών δεδομένων και αποτελεσμάτων στο εργαστήριο Φυσικής.

Περίγραμμα του Μαθήματος

1. Εισαγωγή στην ύλη του μαθήματος. Εισαγωγικό τεστ. 2. Εισαγωγή στη Φυσική, φυσικά Φαινόμενα-πείραμα-φυσικός νόμος, Φυσικά μεγέθη, μονάδες μέτρησης, μετρήσεις και πειράματα, η ενέργεια στη Φύση, Ισχύς και απλές μηχανές, 3. Θερμότητα και αρχές Θερμοδυναμικής (Διάδοση θερμότητας, θερμιδομετρία, μεταβολές της κατάστασης των σωμάτων, νόμοι και αξιώματα της θερμοδυναμικής, μελέτη βιολογικών φαινομένων,). 4. Μηχανική των ρευστών (αρχές υδροστατικής, πίεση και μετρήσεις, πραγματικά και ιδανικά ρευστά, στοιχεία υδροδυναμικής, είδη ροών και κατηγορίες ρευστών, επιφανειακή τάση, φαινόμενα μεταφοράς και ώσμωσης). 5. Οπτική και αρχές λειτουργίας οπτικών οργάνων. 6. Υπεριώδης-υπέρυθρη ακτινοβολία. Τα Λεϊζερ και οι εφαρμογές τους στην Ιατρική. 7. Αρχές φασματοσκοπίας (φασματικές περιοχές και μέθοδοι οπτικής και μαγνητικής φασματοσκοπίας). 8. Κβαντικά φαινόμενα (συνεχή φάσματα, φωτοηλεκτρικό φαινόμενο, φαινόμενο Compton) 9. Στοιχεία Ατομικής Φυσικής, Ακτίνες Χ. Ηλεκτρονική μικροσκοπία (αρχές λειτουργίας και είδη συστημάτων ΕΜ, στοιχειομετρική ανάλυση με ακτίνες Χ).) 10. Στοιχεία Πυρηνικής Φυσικής 11. Ραδιενέργεια και δοσιμετρία (στοιχεία πυρηνικής φυσικής, ραδιενεργός διάσπαση και ακτινοβολίες, μέτρηση ραδιενέργειας, βιολογικές επιδράσεις και αποτελέσματα, εφαρμογές στην Ιατρική), 12. Βιοηλεκτρισμός-Βιομαγνητισμός

Εργαστήριο

 1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Σημαντικά ψηφία – Σφάλματα (Μέση τιμή – Απόλυτο & Σχετικό σφάλμα) – Γραφικές παραστάσεις

 2. ΘΕ - Θεωρητική άσκηση

 3. Μ7 - Μέτρηση γεωμετρικών μεγεθών με χρήση διαστημομέτρου, μικρομέτρου και σφαιρομέτρου

 4. Μ3 - Προσδιορισμός σταθεράς ελατηρίου

 5. H4 - Νόμος Ohm

 6. O2 - Διάθλαση μέσω οπτικού πρίσματος – Υπολογισμός δείκτη διάθλασης

 7. O4 - Υπολογισμός της εστιακής απόστασης f από τη γραμμική μεγέθυνση Μ.

 8. O9 - Φασματοσκόπιο

 9. O11 - Απορρόφηση φωτός από οπτικά διαφανή μέσα

 10. Θ1 - Προσδιορισμός του συντελεστή γραμμικής διαστολής

 11. Θ2 - Φαινόμενα ανταλλαγής θερμότητας

 12. O6 - Υπολογισμός της ισχύος συστήματος λεπτών φακών σε επαφή

 13. M2 - Μελέτη επιτάχυνσης της βαρύτητας – Απλό εκκρεμές

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ο σπουδαστής μετά το τέλος του μαθήματος θα έχει αποκτήσει γενικές θεωρητικές γνώσεις και τις εφαρμογές που απορρέουν από αυτές σε θέματα Ιατρικής Φυσικής, οι οποίες αποτελούν ένα βασικό υπόβαθρο για σειρά άλλων μαθημάτων της ειδικότητας του, ενώ θα έχει βοηθηθεί στην κατανόηση των σύγχρονων μεθόδων, τεχνολογιών και γενικότερα εφαρμογών που έχουν καθιερωθεί και πρόκειται να εισαχθούν στην ιατρική εργαστηριακή πράξη.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

• Εισηγήσεις και διαλέξεις με την χρήση οπτικοακουστικών μέσων. • Παροχή εκπαιδευτικού υλικού από το διαδίκτυο (internet), μέσα από κατάλληλα διαμορφωμένες σελίδες που περιέχουν αναφορές, παραπομπές, εκπαιδευτικά υλικά, λογισμικό και γενικές πληροφορίες. • Εκτέλεση, παρουσίαση και επίδειξη πειραμάτων με όργανα στην αίθουσα διδασκαλίας • Ανάθεση εργασιών.

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

• Γραπτή τελική εξέταση • Τεστ εισαγωγικών γνώσεων • Εκπόνηση εργασιών και • Ενδιάμεσες αξιολογήσεις (προαιρετικά τεστ)

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Α. Ελληνική

 • Μ. Τζαφλίδου, Ιατρική Φυσική, Βιοηλεκτρισμός, Οπτική, Θερμότητα-Ψύχος, εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 2010 John R. Cameron, Φυσική του Ανθρωπίνου σώματος (ελληνική μετάφραση) Εκδόσεις: Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνου ΑΕ Κ. Ψαράκου κ.α., Ιατρική Φυσική, τόμος Βος, University Press, Θεσσαλονίκη 1997, Καρακώστας, Κομνηνός, Ειδικά Κεφάλαια Φυσικής, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη 2002 Σ. Κωνσταντινίδης, Ν. Ντρίβας, Λ. Πρελορέντζος, Φυσική Ι, Μηχανική & Σύγχρονη Φυσική, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Αράκυνθος, Αθήνα 2007. Ε.Κ. Πολυχρονιάδης κ.α., Φυσική με εφαρμογές στις βιολογικές επιστήμες, Εκδόσεις Γιαχούδη-Γιαπούλη, Θεσσαλονίκη 1988 X. Προυκάκης, Ιατρική Φυσική (τομοι A',B' και Γ'), επιστ. εκδόσεις Γ.Κ. Παρισιάνου, Αθήνα 1986 Ι. Σιανούδης, Βιοφυσική: θέματα Ιατρικής Φυσικής, Εκδόσεις Λύχνος, Αθήνα 2008 Πρώιμος, Ιατρική Φυσική, Πανεπιστήμιο Πατρών John R. Cameron, James D. Skofronick, Roderick M. Grant,, Φυσική του Ανθρωπίνου σώματος (ελληνική μετάφραση) Εκδόσεις: Επιστημονικές Εκδόσεις Γ.Κ. Παρισιάνου ΑΕ, Αθήνα 2002 Κ. Ψαράκου κ.α., Ιατρική Φυσική, τόμος Βος, Εκδόσεις: University Press, Θεσσαλονίκη 1997 Η. Υοung, Πανεπιστημιακή Φυσική, τόμος Α’, εκδόσεις Παπαζήση. 1994

Β. Ξενόγλωσση

 • I.W. Richardson, E.B. Neergaard, Physics for Biology and Medicine, Wiley-Interscience, London 1972 Αlan H. Cromer, Physics for the life sciences, McGraw-Hill Book Co., 1981 Martin Holling, Medical Physics, University of Bath. Macmillan Science, 16-19 Project, 1990 Α F Fercher, Medizinische Physik, Physik für Mediziner, Pharmazeuten und Biologen, Springer Verlag, Wien 1992.

Επίσκεψη στη σελίδα των Εργαστηρίων για να κατεβάσετε τις Ασκήσεις >>