Σ.Γ.Τ.Κ.Σ.

 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & Ε/Τ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΩΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ
   
2050 ΜΓΥ 2+1 Ν/Α Α Ι. Σιανούδης

Σκοπός και Στόχοι του Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τις διάφορες φυσικές έννοιες που αφορούν στην μελέτη και ερμηνεία φυσικών φαινομένων των υλικών των έργων τέχνης και των μεθόδων συντήρησης, να είναι σε θέση να κατανοήσουν την αρχή λειτουργίας των διαφόρων μεθόδων που χρησιμοποιούνται στη διαγνωστική και τη συντήρηση των έργων τέχνης και των αρχαιολογικών αντικειμένων και να εξοικειωθούν με μετρήσεις φυσικών μεγεθών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος

1. Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα, Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά. (ένταση, συχνότητα, ενέργεια και μήκος κύματος). Κατηγορίες ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (UV, VIS, IR, ακτίνες Χ). 2. Ανάκλαση (κατοπτρική, διαχεόμενη), Σκέδαση – Διάχυση (Νόμος Mie, Νόμος Rayleigh), διαπερατότητα (Τ), Οπτική πυκνότητα, Φθορισμός, Διάθλαση, Περίθλαση, Πόλωση του φωτός. 3. Φάσματα απορρόφησης και εκπομπής αερίων , Φάσματα εκπομπής ακτίνων Χ, 4. Ραδιενέργεια, στοιχεία πυρηνικής φυσικής 5. Στοιχεία οπτικής, Αντικειμενικοί φακοί και τα σφάλματά τους, μεγέθυνση, διακριτική ικανότητα, οπτικά φίλτρα, οπτική πυκνότητα 6. Φυσικές ιδιότητες των υγρών (ιξώδες, επιφανειακή τάση, δείκτης διάθλασης) 7. φυσική του στερεού σώματος: απόκριση υλικών σε τάσεις, εισαγωγή στην ελαστική, θερμική, πλαστική, ιξωδοελαστική συμπεριφορά, έρπυση-θραύση-κόπωση.

Εργαστηριακό Μέρος Μαθήματος

Γενικοί κανόνες λειτουργίας του εργαστηρίου, τρόπος γραφής της εργαστηριακής αναφοράς, μονάδες μετρήσεων (ενέργειας, ακτινοβολίας, ραδιενέργειας). Φυσικές σταθερές, Μετρήσεις και σφάλματα, Είδη πειραματικών σφαλμάτων, Απόλυτο και σχετικό σφάλμα, Στατιστική επεξεργασίας μετρήσεων, τυπική απόκλιση, Γραφικές παραστάσεις, Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων, μηχανικές ιδιότητες υλικών, οπτικές ιδιότητες υλικών (δείκτης διάθλασης, περιθλαση, πόλωση, κ.λ.π.), ιξώδες, επιφανειακή τάση.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση : • να κατανοήσουν τα διάφορα φυσικά φαινόμενα και τις φυσικές ιδιότητες των υλικών των αντικειμένων • να έχουν το θεωρητικό υπόβαθρο για την κατανόηση των διαφόρων διαγνωστικών και χημικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται στη τεκμηρίωση και τη συντήρηση των έργων τέχνης και των αρχαιολογικών αντικειμένων και • να εξοικειωθούν με μετρήσεις φυσικών μεγεθών.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

<>Ελληνική: 1. R.A. Serway *, Physics for Scientists and Engineers, τόμοι I και III, μετάφραση στα Eλληνικά και έκδοση από το Λ. Pεσβάνη, (1990) 2. H. D. Young, Πανεπιστημιακή Φυσική, τόμος I, Eκδόσεις Παπαζήση, (1994) 3. Σπυριδέλλης – Καμπάς, Γεωμετρική Οπτική – Εφαρμογές, Εκδ. Γιαχούλη 4. "Ασκήσεις και Προβλήματα Φυσικής, Επιμέλεια ομάδας πανεπιστημιακών. Εκδόσεις Παπαζήση.

Ξενόγλωσση : 1. Introductory Nuclear Physics SSM Wong Wiley Interscience ISBN 0471239739 2. D. Halliday, R. Resnick*, Φυσική, Μέρος Α, Μετφ. Πνευματικός-Πεπονίδης, Επιστημονικές και Τεχνικές Εκδόσεις Γ.Α. Πλευματικού, 1976 3. M. Alonso, E.J. Finn, Fundamental University Physics, Vol. I, Mechanics and Thermodynamics 4. P.G. Hewitt, Oι Έννοιες της Φυσικής, τόμος I, Πανεπιστημιακές εκδόσεις Kρήτης, (1992) 5. R.P. Feynman, R.B. Leighton, M. Sands,* The Feynman Lectures on Physics, τόμος I, Addison-Wesley, (1963