Σ.Τ.ΕΦ.

 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΦΥΣΙΚΗ Ι
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΩΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ
   
CIE121 ΜΓΥ 3 (Θ) 5 Α Αραβαντινός Α

Σκοπός και Στόχοι του Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι παρουσίαση των βασικών αρχών και νόμων της Φυσικής με ιδιαίτερη έμφαση στη μετάδοση γνώσεων που θα συνεισφέρουν στην αποδοτικότερη παρακολούθηση, κατανόηση και εμπέδωσηη της ύλης των μαθημάτων γενικής υποδομής και ειδικότητας

Περιγραφή του Μαθήματος

Εισαγωγή - Φυσικά μεγέθη (θεμελιώδη και παράγωγα), διαστάσεις φυσικών μεγεθών. Συστήματα μετρήσεων και μονάδες μέτρησης. Διαστατική ανάλυση.

Στοιχεία διανυσματικού λογισμού. Συστήματα συντεταγμένων, διανυσματικές βάσεις, διανύσματα, μοναδιαία διανύσματα, εσωτερικό και εξωτερικό γινόμενο διανυσμάτων. Διανυσματικός ορισμός δυνάμεων, ροπών, ροπή δύναμης ως προς σημείο και ως προς άξονα, ροπή ζεύγους δυνάμεων, σύνθεση δυνάμεων και ροπών, ισοδύναμα συστήματα.

Οι νόμοι του Νεύτωνα. Συνθήκες ισορροπίας υλικού σημείου. Ισορροπία στερεού σώματος.

Τριβή, τροχαλίες, καλώδια.

Κινηματική του υλικού σημείου. Ευθύγραμμη και καμπυλόγραμμη κίνηση υλικού σημείου. Ταχύτητα, επιτάχυνση, επιτάχυνση Coriolis. Σχετική κίνηση. Συστήματα υλικών σημείων. Κέντρο μάζας, μέση ταχύτητα, μέση επιτάχυνση.

Έργο, κινητική ενέργεια, βαρυτική ενέργεια, δυναμική ενέργεια. Ενεργειακά θεωρήματα. Προσδιορισμός κέντρου μάζας και υπολογισμός ροπών αδρανείας στερεού σώματος.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΩΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ
   
CIE222 ΜΓΥ 2+2 4 Β Αραβαντινός Α

Σκοπός και Στόχοι του Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι παρουσίαση των βασικών αρχών και νόμων της Φυσικής με ιδιαίτερη έμφαση στη μετάδοση γνώσεων που θα συνεισφέρουν στην αποδοτικότερη παρακολούθηση, κατανόηση και εμπέδωσηη της ύλης των μαθημάτων γενικής υποδομής και ειδικότητας

Περιγραφή του Μαθήματος

Κινηματική και κινητική (δυναμική) του στερεού σώματος. Μεταφορική και περιστροφική κίνηση. Γραμμική και γωνιακή ταχύτητα. Γραμμική και γωνιακή επιτάχυνση. Κέντρο μάζας, ροπές αδρανείας. Γραμμική ορμή, στροφορμή. Αρχές διατήρησης γραμμικής ορμής και στροφορμής. Κρούση.

Έργο. κινητική ενέργεια, βαρυτική ενέργεια, δυναμική ενέργεια. Ενεργειακά θεωρήματα.

Ταλαντώσεις. Περιοδική κίνηση. Απλή αρμονική ταλάντωση. Συνθήκη ανάπτυξης ταλαντώσεων, έννοιες αδρανειακής δύναμης, δύναμης επαναφοράς και δύναμης απόσβεσης. Μονοβάθμιοι ταλαντωτές. Ταλάντωση υλικού σημείου. Ταλάντωση στερεού σώματος. Ελεύθερες και εξαναγκασμένες ταλαντώσεις. Συντονισμός. Εισαγωγή στο σύστημα δύο βαθμών ελευθερίας, έννοιες ιδιομορφών και ιδιοτιμών.

Διάδοση κυμάτων. Μηχανικά κύματα σε συνεχή ελαστικά μέσα. Επιφανειακά κύματα σε υγρά.

Εργαστήριο

 1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Σημαντικά ψηφία – Σφάλματα (Μέση τιμή – Απόλυτο & Σχετικό σφάλμα) – Γραφικές παραστάσεις

 2. ΘΕ - Θεωρητική άσκηση

 3. Μ7 - Μέτρηση γεωμετρικών μεγεθών με χρήση διαστημομέτρου, μικρομέτρου και σφαιρομέτρου

 4. Μ2 - Μέτρηση επιτάχυνσης της βαρύτητας - Απλό εκκρεμές

 5. Μ3 - Προσδιορισμός σταθεράς ελατηρίου

 6. Ο2 - Διάθλαση μέσω οπτικού πρίσματος. Υπολογισμός δείκτη διάθλασης.

 7. Ο9 - Φασματοσκόπιο

 8. Ο11 - Απορρόφηση φωτός από οπτικά διαφανή μέσα

 9. Η4 - Νόμος Ohm

 10. Η5 - Φόρτιση πυκνωτή

 11. L1 - Το LASER ως πηγή φωτός – Ιδιότητες της δέσμης LASER – Σύγκριση με συμβατικές πηγές φωτός

 12. L2 - Μέτρηση του μήκους κύματος LASER με τη βοήθεια βαθμολογημένου μεταλλικού κανόνα

 13. Ο5 - Προσδιορισμός της εστιακής απόστασης f συγκλίνοντα φακού από τις αποστάσεις αντικειμένου και ειδώλου από το φακό

Επίσκεψη στη σελίδα των Εργαστηρίων για να κατεβάσετε τις Ασκήσεις >>