Σ.Τ.ΕΦ.

 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΦΥΣΙΚΗ Ι
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΩΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ
   
  ΜΓΥ 3(Θ)+2(Ε) 6 Α Βαμβακάς Ι.

Περιγραφή του Μαθήματος

Μηχανική: Νόμοι του Νεύτωνα για την κίνηση των σωμάτων. Συστήματα Αναφοράς. Νόμοι διατήρησης ενέργειας, ορμής, στροφορμής. Δυνάμεις που ακολουθούν το νόμο του αντίστροφου τετραγώνου. Κυματική: Ταλαντώσεις - είδη και διάδοση κυμάτων. Ιδιότητες κυμάτων. Ενέργεια - ένταση κύματος. Στάσιμα κύματα. Συντελεστές ανάκλασης - διάδοσης κύματος. Φαινόμενα συντονισμού. Φαινόμενο Doppler. Ακουστική: Διάδοση ακουστικού κύματος. Ακουστική πίεση. Στάσιμα ακουστικά κύματα. Ηχητικοί σωλήνες. Στοιχεία θερμοδυναμικής και ρευστομηχανικής: Θερμικά μεγέθη. Θερμοδυναμικά αξιώματα. Κύκλοι - διαγράμματα. Στατιστική και δυναμική πίεση. Μορφές και δυνάμεις ροής. Εξισώσεις BERNΟULLI. Μοντέλα - αριθμός RE. Απώλειες πιέσεως σε αγωγούς.

Εργαστήριο

 1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Σημαντικά ψηφία – Σφάλματα (Μέση τιμή – Απόλυτο & Σχετικό σφάλμα) – Γραφικές παραστάσεις

 2. ΘΕ - Θεωρητική άσκηση

 3. Μ7 - Μέτρηση γεωμετρικών μεγεθών με χρήση διαστημομέτρου, μικρομέτρου και σφαιρομέτρου

 4. Μ2 - Μέτρηση επιτάχυνσης της βαρύτητας - Απλό εκκρεμές

 5. Μ3 - Προσδιορισμός σταθεράς ελατηρίου

 6. Μ4 - Εύρεση της πυκνότητας στερεών και υγρών

 7. Μ5 - Μελέτη στερεού σώματος

 8. Μ8 - Προσδορισμός του συντελεστή εσωτερικής τριβής (ιξώδους) υγρών με τη μέθοδο της πτώσης μικρών σφαιρών

 9. Α2 - Μέτρηση της ταχύτητας του ήχου στον αέρα

 10. Θ1 - Προσδιορισμός του συντελεστή γραμμικής διαστολής

 11. Θ2 - Φαινόμενα ανταλλαγής θερμότητας

 12. Μ6 - Προσδιορισμός της ταχύτητας άντλησης περιστροφικής αντλίας

 13. ΑΠ5 - Ταχύτητα του φωτός

Επίσκεψη στη σελίδα των Εργαστηρίων για να κατεβάσετε τις Ασκήσεις >>

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ (ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΩΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ
   
  ΜΓΥ 2(Θ)+2(Ε) 4 Β Βαμβακάς Ι.

Περιγραφή του Μαθήματος

Ηλεκτρισμός: Ηλεκτροστατική: φορτία και πεδία, ηλεκτρικό δυναμικό, ηλεκτρικά πεδία γύρω από αγωγούς, ηλεκτρικά ρεύματα, ηλεκτρικά πεδία στην ύλη. Μαγνητισμός: μαγνητικό πεδίο, μαγνητικά πεδία στην ύλη, αρχές Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού στην Ιατρική. Ηλεκτρομαγνητισμός: ηλεκτρομαγνητική επαγωγή και εξισώσεις Maxwell. Ατομική Φυσική: ακτινοβολία μέλανος σώματος, ατομικά μοντέλα, μοντέλα Rutherford-Bohr, θεωρία κβάντωσης, αρχή απροσδιοριστίας, τροχιακά, ακτινοβολία Χ, αρχές φυσικής της ακτινοδιαγνωστικής και ακτινοθεραπείας. Πυρηνική Φυσική: ενέργεια σύνδεσης & έλλειμμα μάζας πυρήνα, διάσπαση πυρήνα - ραδιενέργεια, εκπομπή ακτινοβολίας, πυρηνικά μοντέλα, αλληλεπίδραση φωτονίων - ύλης, αρχές φυσικής της Πυρηνικής Ιατρικής.

Εργαστήριο

 1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Σημαντικά ψηφία – Σφάλματα (Μέση τιμή – Απόλυτο & Σχετικό σφάλμα) – Γραφικές παραστάσεις

 2. ΘΕ - Θεωρητική άσκηση

 3. Η1 - Επίδραση μαγνητικού πεδίου σε δέσμες ηλεκτρονίων

 4. Η3 - Μετρήσεις με βαττόμετρο

 5. ΑΠ1 - Μελέτη της ακτινοβολίας γ με τη βοήθεια απαριθμητή Geiger – Muller

 6. ΑΠ2 - Μελέτη των χαρακτηριστικών της β - ραδιενεργού εκπομπής

 7. ΑΠ3 - Το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο

 8. Ο7 - Μελέτη φάσματος εκπομής Υδραργύρου με φράγμα περίθλασης

 9. Ο9 - Φασματοσκόπιο

 10. Ο11 - Απορρόφηση φωτός από οπτικά διαφανή μέσα

 11. L1 - Το LASER ως πηγή φωτός – Ιδιότητες της δέσμης LASER – Σύγκριση με συμβατικές πηγές φωτός

 12. L2 - Μέτρηση του μήκους κύματος LASER με τη βοήθεια βαθμολογημένου μεταλλικού κανόνα

 13. Η2 - Μελέτη ημιαγωγών

Επίσκεψη στη σελίδα των Εργαστηρίων για να κατεβάσετε τις Ασκήσεις >>

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΙΑΤΡΙΚΑ LASERS & ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΩΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ
   
  ΜΓΥ 3(Θ)+2(Ε) 7 Ε Βαμβακάς Ι.

Περιγραφή του Μαθήματος

Αρχές λειτουργίας LASΕR - Κατηγορίες. Εφαρμογές στην ιατρική. Οπτικές διατάξεις παρουσίασης : LED, υγροί κρύσταλλοι. Οπτικές ίνες: θεωρία, κατασκευή και εφαρμογές στην ιατρική τεχνολογία. Ειδικά θέματα φωτομετρίας. Λήψη και ενίσχυση εικόνας.

Εργαστήριο

 1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Γενική παρουσίαση του εργαστηρίου - Σύντομη αναφορά σε βασικά στοιχεία θεωρίας ημιαγωγών

 2. L1 - Γενικές Ιδιότητες του Laser He-Ne - Χωρικά χαρακτηριστικά της δέσμης

 3. L2 - Συμβολή του φωτός Laser από φράγμα ανάκλασης - Μέτρηση μήκους κύματος

 4. L3 - Περίθλαση φωτός Laser - Φράγματα Περίθλασης

 5. O1 - Μελέτη LED

 6. O2 - Μελέτη φωτοαντίστασης

 7. Ο3 - Φωτοτρανζίστορ

 8. Ο4 - Φωτοδίοδος

 9. Ο5 - Οπτοζεύκτης

 10. Ο6 - Μελέτη Οπτικών Ινών

 11. Ο20 - Πόλωση του φωτός - Γραμμική - Κυκλική - Ελλειπτική Πόλωση - Πλακίδια λ/2 & λ/4

 12. ΝΟ5 - Ηλεκτροοπτική διαμόρφωση δέσμης Laser με διαμορφωτή φάσης Kerr

 13. ΝΟ3 - Οπτική Συμβολομετρία - Συμβολόμετρο Fabry-Perot - Προσδιορισμός πλήθους modes Laser

Επίσκεψη στη σελίδα των Εργαστηρίων για να κατεβάσετε τις Ασκήσεις >>