Σ.Τ.ΕΦ.

 

ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΦΥΣΙΚΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΩΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ
   
ΤΟ110 ΜΓΥ 4+2 7.5 Β Κουρκουτάς Κ.

Σκοπός και Στόχοι του Μαθήματος

Μάθημα γενικής υποδομής που σκοπό έχει την παρουσίαση των βασικών αρχών του ηλεκτρομαγνητι-σμού, της οπτικής αλλά και της ηλεκτρονικής φυσικής.

Περιγραφή του μαθήματος

Ηλεκτρικό φορτίο, ηλεκτρική ροή, δυναμικό και ένταση ηλεκτρικού πεδίου. Μαγνητικό δίπολο, μαγνητική ροή, ένταση και προέλευση μαγνητικού πεδίου. Αλληλεπίδραση ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου, επα-γωγή, αυτεπαγωγή κλπ. Γενικά χαρακτηριστικά των κυμάτων, εξίσωση κύματος. Εγκάρσια και διαμήκη κύ-ματα, επαλληλία κυμάτων, στάσιμα κύματα. Εξισώσεις του Maxwell και Η/Μ κύματα, ενέργεια Η/Μ κυμά-των. Γεωμετρική Οπτική: ανάκλαση, διάθλαση, κάτοπτρα, πρίσματα, φακοί, οπτικά όργανα. Κυματική Ο-πτική: διασκεδασμός, διάθλαση, ανάκλαση, πόλωση, συμβολή και περίθλαση κυμάτων. Επίδραση της α-τμόσφαιρας στην διάδοση των Η/Μ κυμάτων. Διαμόρφωση, εκπομπή και λήψη Η/Μ κυμάτων. Ηλεκτρονι-κή δομή των στερεών, αγωγοί και ημιαγωγοί. Διατάξεις ημιαγωγών, δίοδοι τρανζίστορς, φωτοεκπέμπου-σες δίοδοι (LED). Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο και κβαντικοί ανιχνευτές (φωτοδίοδοι, CCD). Θερμικοί ανι-χνευτές, υπέρυθρη παρατήρηση και απεικόνιση, διατάξεις Ι2. Εξαναγκασμένη εκπομπή ακτινοβολίας και αρχή λειτουργίας του Laser. Laser συνεχούς λειτουργίας και εφαρμογές (συμβολομετρικές τεχνικές κ.λπ.). Laser παλμών και εφαρμογές (τηλεμετρία κ.λπ.).

Εργαστήριο

 1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Σημαντικά ψηφία – Σφάλματα (Μέση τιμή – Απόλυτο & Σχετικό σφάλμα) – Γραφικές παραστάσεις

 2. ΘΕ - Θεωρητική άσκηση

 3. M7 - Μετρήσεις γεωμετρικών μεγεθών (διαστημόμετρο, μικρόμετρο)

 4. Η4 - Νόμος Ohm

 5. H5 - Φόρτιση πυκνωτή

 6. ΑΠ3 - Το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο

 7. Ο2 - Διάθλαση μέσω οπτικού πρίσματος. Υπολογισμός δείκτη διάθλασης

 8. Ο5 - Προσδιορισμός της εστιακής απόστασης f συγκλίνοντα φακού από τις αποστάσεις αντικειμένου και ειδώλου από το φακό

 9. Ο9 - Φασματοσκόπιο

 10. Ο11 - Απορρόφηση φωτός από οπτικά διαφανή μέσα

 11. L1 - Το LASER ως πηγή φωτός – Ιδιότητες της δέσμης LASER – Σύγκριση με συμβατικές πηγές φωτός

 12. L2 - Μέτρηση του μήκους κύματος LASER με τη βοήθεια βαθμολογημένου μεταλλικού κανόνα

 13. Η3 - Μετρήσεις με βαττόμετρο

Επίσκεψη στη σελίδα των Εργαστηρίων για να κατεβάσετε τις Ασκήσεις >>