Σ.ΤΕ.ΤΡΟ.Δ.

 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΦΥΣΙΚΗ Ι
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΩΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ
   
2050 ΜΓΥ 3+2 4 Β Σιανούδης Ι.

Σκοπός και Στόχοι του Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι σπουδαστές διάφορα θέματα Φυσικής ώστε να είναι ικανοί να παρακολουθήσουν με ευκολία άλλα σχετιζόμενα μαθήματα, όπως Επεξεργασία και Μηχανική Τροφίμων. Σκοπός του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος είναι η εξοικείωση του φοιτητή με την ποσοτική αντιμετώπιση της θεωρίας. Επίσης διαμέσου της πειραματικής διαδικασίας με την οποία αυτό συνδέεται, θα αποκτήσει τη σχετική εμπειρία στη λειτουργία και στον χειρισμό των μετρητικών διατάξεων.

Περιγραφή του Μαθήματος

Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος Μηχανική (Θεμελιώδεις Νόμοι, Διατήρηση Ενέργειας, Ορμής, Στροφορμής). Ηλεκτρισμός (Φορτία, Πεδία, Θεωρήματα Causs – Stokes, Εξίσωση Laplace, Ηλεκτρικά ρεύματα), Μαγνητικά Πεδία. Ατομική και Πυρηνική Φυσική (Σύσταση της Υλης, Δομή του Ατόμου, Δομή του Πυρήνα, Στοιχειώδη σωματίδια. Ραδιενέργεια, Πυρηνικές αντιδράσεις, Μηχανισμοί αγωγιμότητας, Ημιαγωγοί, Κβαντική θεωρία της ακτινοβολίας, Ακτίνες Röntgen). Οπτική (Φωτομετρικοί ορισμοί, Ανάκλαση και διάθλαση, Κάτοπτρα-Φακοί, Συμβολή, Περίθλαση και Πόλωση του Φωτός).

Εργαστηριακό Μέρος Μαθήματος

Οι εργαστηριακές ασκήσεις αναφέρονται σε: Μέτρηση μηκών και ακτίνων καμπυλότητας επιφανειών. Μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας με το απλό εκκρεμές. Υπολογισμό σταθεράς ελατηρίου. Παρακολούθηση μεταβατικών φαινομένων – Φόρτιση πυκνωτή. Μέτρηση του πηλίκου e/m του ηλεκτρονίου. Μελέτη της ακτινοβολίας γ με τη βοήθεια απαριθμητή Geiger – Muller. Μελέτη των χαρακτηριστικών της β - ραδιενεργού εκπομπής. Επαφή p-n – Μελέτη κρυσταλλοδιόδου. Μετρήσεις σε φακούς. Διάθλαση δια πρίσματος. Μέτρηση δείκτη διάθλασης. Πόλωση του φωτός.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα: • έχουν αποκτήσει γνώσεις σε θεωρητικό και εργαστηριακό επίπεδο που αφορούν φαινόμενα Μηχανικής, Ηλεκτρισμού, Ατομικής και Πυρηνικής Φυσικής και Οπτικής. • μπορούν να χειρίζονται μετρητικές διατάξεις και να επεξεργάζονται μετρητικά αποτελέσματα.

Βιβλιογραφία

Ξενόγλωσση : 1.Physics for Scientists and Engineers Vol Ι, R.A. Serway. 2. Fundamentals of Physics, 5 ed. Ηalliday, Resnick and Walker. Ελληνική : 1. Π. Μανιάτης «Φυσική για Ραδιολόγους Ακτινολόγους».