Σ.ΤΕ.ΤΡΟ.Δ.

 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΦΥΣΙΚΗ Ι
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΩΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ
   
2050 ΜΓΥ 2+2 4 A Σιανούδης Ι.

Σκοπός και Στόχοι του Μαθήματος

Το μάθημα αποβλέπει:

α)  στη παροχή βασικών γνώσεων Γενικής Φυσικής, με επιλογή ειδικών κεφαλαίων και θεμάτων που παρουσιάζουν ένα εντοπισμένο ενδιαφέρον στα γνωστικά αντικείμενα της Οινολογίας, β)  στη παροχή εκείνων των εξειδικευμένων γνώσεων Γενικής Φυσικής, επάνω στις οποίες βασίζονται σύγχρονες μέθοδοι με τεχνολογικό ενδιαφέρον και
γ)  στην εξοικείωση του σπουδαστή με την τεχνολογία, τον ορθολογικό τρόπο σκέψης και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, ειδικότερα μέσα από τις δυνατότητες που παρέχει η άσκηση στο εργαστήριο Φυσικής και οι οποίες έχουν να κάνουν με τον χειρισμό πειραματικών διατάξεων, την εκτίμηση μεγεθών και ποσοτήτων μέσα από απλούς υπολογισμούς και την επεξεργασία πειραματικών δεδομένων που απορρέουν από ίδιες μετρήσεις καθώς και  από σειρά θεωρητικές ασκήσεις υπολογισμών.

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 
Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος
 
Εισαγωγή, Η ενέργεια στη Φύση, Ισχύς και απλές μηχανές,
Θερμότητα και αρχές Θερμοδυναμικής (Διάδοση θερμότητας, θερμιδομετρία, μεταβολές της κατάστασης των σωμάτων, νόμου και αξιώματα της θερμοδυναμικής, μελέτη βιολογικών φαινομένων, ασκήσεις και αριθμητικά παραδείγματα εφαρμογών).
Μηχανική των ρευστών (αρχές υδροστατικής, πίεση  και μετρήσεις, πραγματικά και ιδανικά ρευστά, στοιχεία υδροδυναμικής, είδη ροών και κατηγορίες ρευστών, επιφανειακή τάση, φαινόμενα μεταφοράς και ώσμωσης, ασκήσεις και αριθμητικά παραδείγματα εφαρμογών).
Οπτική και αρχές λειτουργίας οπτικών οργάνων, Λεϊζερ και εφαρμογές τους.
Ηλεκτρονική μικροσκοπία (αρχές λειτουργίας και είδη συστημάτων ΕΜ, στοιχειομετρική ανάλυση με ακτίνες Χ)
Αρχές φασματοσκοπίας (φασματικές περιοχές και μέθοδοι οπτικής και μαγνητικής φασματοσκοπίας).
Ραδιενέργεια και δοσιμετρία (στοιχεία πυρηνικής φυσικής, ραδιενεργός διάσπαση και ακτινοβολίες, μέτρηση ραδιενέργειας, βιολογικές επιδράσεις και αποτελέσματα, εφαρμογές στην τεχνολογία των τροφίμων),
Αισθητήρες και μεταλλάκτες (ηλεκτρικές μετρήσεις και όργανα καταγραφής και ένδειξης, συστήματα τηλεμετρίας, εφαρμογές).

Εργαστηριακό Μέρος Μαθήματος
Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει:
Γενική εισαγωγή στο εργαστήριο Φυσικής

 • Ενημέρωση στην λειτουργία του Εργαστηρίου Φυσικής και του τρόπου συγγραφής των τεχνικών εκθέσεων (φύλλα έργου), εισαγωγή στις μετρήσεις, στην επεξεργασία πειραματικών δεδομένων, στον υπολογισμό και την εκτίμηση σφαλμάτων, στα σημαντικά ψηφία και στις γραφικές παραστάσεις.
 • Θεωρητική άσκηση (επεξεργασία δεδομένων και αποτελέσματα θεωρητικών μετρήσεων).

 Σειρά πειραματικών / εργαστηριακών ασκήσεων με θέμα:

 • Μέτρηση μηκών και ακτίνων καμπυλότητας επιφανειών
 • Προσδιορισμός πυκνότητας στερεών και υγρών με τον υδροστατικό ζυγό
 • Μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας με το απλό εκκρεμές
 • Υπολογισμός σταθεράς ελατηρίου μέσω του νόμου του Hooke και της ταλάντωσης σώματος
 • Μέτρηση του συντελεστή εσωτερικής τριβής σε ρευστά
 • Το θεώρημα του Steiner
 • Θερμιδομετρία: Προσδιορισμός της σχέσης μονάδων Joule και cal
 • Προσδιορισμός του συντελεστή γραμμικής διαστολής
 • Παροχή στα πραγματικά ρευστά: Επιβεβαίωση του νόμου του Poisseuille
 • Πόλωση φωτός: Ο νόμος του Μalus και η στροφική ικανότητα υλικών (ζάχαρης).
 • Μέτρηση της ταχύτητας του ήχου στον αέρα
 • Προσδιορισμός της ταχύτητα άντλησης περιστροφικής αντλίας, δημιουργία και μέτρηση κενού
 • Εύρεση του ορίου ελαστικότητας και του ορίου θραύσης υλικών

 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ο σπουδαστής μετά το τέλος του μαθήματος θα έχει αποκτήσει γενικές θεωρητικές γνώσεις και τις εφαρμογές που απορρέουν από αυτές, στα ειδικά κεφάλαια της γενικής Φυσικής, οι οποίες αποτελούν ένα βασικό υπόβαθρο για σειρά άλλων μαθημάτων της ειδικότητας του, ενώ θα έχει βοηθηθεί στην κατανόηση σύγχρονων μεθόδων, τεχνολογιών και γενικότερα εφαρμογών που έχουν καθιερωθεί, χρησιμοποιούνται ήδη ή πρόκειται να εισαχθούν στην πράξη. Θα έχει αποκτήσει ευχέρεια και εξοικείωση στον χειρισμό οργάνων μέτρησης, στη διαδικασία των ίδιων των μετρήσεων και στην στατιστική επεξεργασία πειραματικών δεδομένων, στην έννοια του σφάλματος και στην ποιοτική και εκτίμηση ποσοτική μεγεθών. Στο εργαστήριο ο σπουδαστής μαθαίνει επίσης να κάνει χρήση και να εφαρμόζει κοινούς υπολογιστικούς αλγορίθμους και προγράμματα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή για την λήψη και εν συνεχεία την ανάλυση δεδομένων, ενώ επίσης εξοικειώνεται στον τρόπο συγγραφής και παρουσίασης τεχνικών αναφορών.

 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ :

Ελληνική :

 1. Θ. Καρακώστας και Φ. Κομνηνός, Ειδικά Κεφάλαια Φυσικής, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη 2002 ΙSΒΝ 960-431-185-9
 2. I.E. Φραγκιαδάκης, Ειδικά Θέματα Φυσικής, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη 2002,  ΙSΒΝ 960-431-771-7
 3. Ι. Σιανούδης, Πειράματα  Φυσικής: Εργαστηριακές Ασκήσεις για Οινολόγους, Εκδόσεις Λύχνος, Αθήνα 2008,  ΙSΒΝ 978-960-6607-48-6
 4. Hugh D.  Young, Πανεπιστημιακή Φυσική, τόμος Α’, , Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 1995, ISBN: 960-02-1088-8. (υπάρχει στην συλλογή των βιβλίων Φυσικής στην κεντρική Βιβλιοθήκη σε 10 αντίτυπα)
 5. Φυσική, Μηχανική, Εκδόσεις Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
 6. Αλεξόπουλος Καίσαρ Δ., Μαρίνος Διονύσιος Ι., Γενική φυσική,  Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 1993, ISBN 960-02-0981-2

Ξενόγλωσση :

 1. I.W. Richardson, E.B. Neergaard, Physics for Biology and Medicine, Wiley-Interscience, London 1972
 2. Αlan H. Cromer, Physics for the life sciences, McGraw-Hill  Book Co., 1981
 3. David Halliday,  Robert Resnick,  Jearl Walker,  Fundamentals of Physics, 6th Edition, 2001, ISBN: 978-0-471-32000-5

*)  Τα ξενόγλωσσα και τα  υπ’ αριθμ 4, 5 και 6 ελληλόγλωσσα βιβλία βρίσκονται σε αντίτυπα  στην συλλογή βιβλίων Φυσικής, στην κεντρική Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ.
**) Επιπρόσθετα βιβλιογραφικές αναφορές, καθώς επίσης και σειρά από συμπληρωματικά εκπαιδευτικά υλικά, όπως ασκήσεις, λογισμικό, σημειώσεις και επιμέρους αποσπάσματα βιβλίων σε μορφή pdf αρχείων,  παρέχονται μέσω διαδικτύου, μέσα από κατάλληλα διαμορφωμένες web-σελίδες αποκλειστικής για χρήση από τους σπουδαστές του μαθήματος (συλλογή κλειστής πρόσβασης).

Επίσκεψη στη σελίδα των Εργαστηρίων για να κατεβάσετε τις Ασκήσεις >>