Εργ. Οπτικής Φασματοσκοπίας
& Εφαρμογών Laser

 

ΓΕΝΙΚΑ

Το Εργαστήριο Οπτικής Φασματοσκοπίας & Εφαρμογών Laser (ΟΦΕΛ) δημιουργήθηκε εκ των ενόντων τα τελευταία χρόνια, με εξοπλισμό αρχικά μικρού σχετικά κόστους, ο οποίος αποκτήθηκε σταδιακά, είτε με απευθείας χρηματοδότηση, είτε μέσα από ερευνητικά προγράμματα και συμμετοχές. Σήμερα αποτελεί μια εργαστηριακή μονάδα με σκοπό την υποστήριξη τόσο επιμέρους ερευνητικών δραστηριοτήτων, όσο και την συμβολή της στην εκπαιδευτική διαδικασία, αξιοποιώντας την υποδομή και την τεχνογνωσία που έχει αποκτηθεί για την εκπόνηση πτυχιακών εργασιών και για την παρουσίαση επιλεγμένων πειραμάτων σε σπουδαστές διαφόρων ειδικοτήτων.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες που έχουν αναπτυχθεί βασίστηκαν σε συνεργασίες με ερευνητικές ομάδες, εντός του ΤΕΙ κυρίως, αλλά και με πανεπιστήμια, μέσα από τη συμμετοχή σε σειρά από κοινά ερευνητικά προγράμματα και δραστηριότητες, όπως τα προγράμματα Αθηνά 2004, Αρχιμήδης Ι & ΙΙ, (σε 5 προγράμματα) και σε ένα ΠΕΝΕΔ, ενώ συμμετέχει επίσης σε προτάσεις ερευνητικών έργων στα πλαίσια των προγραμμάτων Αρχιμήδης ΙΙΙ και Θαλής, σε συνεργασία με το ΕΜΠ (ΣΕΜΦΕ), το ΕΚΠΑ (Ιατρική Σχολή) και το Πανεπιστήμιο ΠΑΤΡΩΝ (Φυσικό Τμήμα), μια συνέργια και συμπληρωματικότητα με τις πράξεις του Επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Το εργαστήριο ΟΦΕΛ δραστηριοποιείται σε θέματα εφαρμογών της Οπτικής Φασματοσκοπίας στη διερεύνηση τεχνολογικών υλικών, συστημάτων ιατρικής/βιολογικής προέλευσης και αντικειμένων πολιτισμικού ενδιαφέροντος, επικεντρώνοντας την στόχευσή του στην:

  • Παραγωγή γνώσεων μέσω έρευνας.
  • Μετάδοση γνώσεων μέσω εκπαίδευσης και κατάρτισης.
  • Διάδοση γνώσεων μέσω ΤΠΕ και
  • Εφαρμογή γνώσεων μέσω ανάπτυξης τεχνολογικών καινοτομιών.

Επιστημονικά Υπεύθυνος ι: Δρ. Ιωάννης Σιανούδης, καθηγητής,  jansian@teiath.gr