Εργ. Οπτικής Φασματοσκοπίας
& Εφαρμογών Laser

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 • ΑΘΗΝΑ 2004: «Χαρακτηρισμός του δερματικού ιστού με τη μέθοδο της οπτικής φασματοσκοπίας ανάκλασης»
 • "ANTIΓΡΑΦΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ: ΙΣΤΟΡΙΚΗ - ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ"
 • "ΜΕΛΕΤΗ  ΦΩΣΦΟΡΩΝ / ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΤΩΝ  ΓΙΑ  ΧΡΗΣΗ  ΣΕ  ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  ΙΑΤΡΙΚΗΣ  ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ"
 • Αρχιμήδης ΙΙ: “Ανάπτυξη διάταξης μέτρησης οπτικών παραμέτρων θαλασσινού νερού»
 • Αρχιμήδης ΙΙ, Η εφαρμογή νέων τεχνολογιών για τον καθαρισμό ιστορικών μεταλλικών αντικειμένων: Παρουσίαση της δυνατότητας εφαρμογής της τεχνολογίας του λέιζερ και των ηλεκτρολυτικών μεθόδων
 • Αρχιμήδης ΙΙ: Πειραματική διερεύνηση και προσομοίωση με τεχνικές Μonte Carlo υλικών ανιχνευτών ακτινοβολίας που χρησιμοποιούνται σε συστήματα ακτινοδιαγνωστικής και πυρηνικής ιατρικής»
 • PROMET: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα FP6
 • ΠΕΝΕΔ 2003, Μεταφορά ενεργείας σε ενεργοποιημένο άζωτο και οξυγόνο
 • Περιβαλλοντικές επιπτώσεις και προστασία των υπαίθριων μπρούντζινων μνημείων στην Ελλάδα»
 • ΘΑΛΗΣ : ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
 • ……